Aktualności - Biznes

Nowa ulga dla sponsoringu sportu

Z nowym rokiem weszła w życie długo oczekiwana w środowisku sportu tzw. ulga sponsoringowa dla podatników wspierających działalność sportową. Celem nowelizacji jest zachęta do szerszego wspierania i zwiększenia wydatków na finansowanie sportu.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym polski system podatkowy nie przewidywał żadnej ulgi dla przedsiębiorców wspierających działalność sportową. Zmienia się to za sprawą ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. z 2021 r., poz. 2105) - czyli ustawy o zmianie ustaw podatkowych.

Kluczowe zmiany w tym zakresie dla środowiska sportu wspomniana nowelizacja wprowadzi w ustawie  z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128), czyli ustawie o PIT. Analogiczne rozwiązania zostaną wprowadzone również w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), czyli ustawie o CIT.

Zgodnie z dodanym do ustawy o PIT art. 26ha ust. 1:

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  1. sportową,
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

- przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co te zmiany oznaczają w praktyce dla przedsiębiorców?

Przede wszystkim ulga jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także do podatników CIT. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółki. Ulga stworzy możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową. Oznacza to więc, że poza poniesionymi wydatkami, które w całości będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, za sprawą nowej ulgi przedsiębiorca uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Zatem łącznie przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 150% kosztów.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej o ile poniesie wydatki na sfinansowanie przynajmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej:

  1. stypendium sportowe,
  2. impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  3. finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:

- realizacja programów szkolenia sportowego,

- zakup sprzętu sportowego,

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Finansowanie przez przedsiębiorców działalności sportowej będzie bardziej atrakcyjne niż dotychczas, bowiem oprócz zysków wizerunkowych przedsiębiorca osiągnie również korzyść podatkową. Upraszczając - każde 1 zł wydane na klub sportowy zmniejsza przychód o 1,50 zł.